Anyone looking to take their kids. This is really a great way to spend time with kids and they get to learn to shoot.

Kaapjag Skoleskiet / Cape Hunt Schools Shoot
Beste Ouers en Leerders,
Skiet opleiding vir leerlinge vind elke Vrydag middag van 15h00 tot 18h00 plaas.
Bring gerus u kinders sodat hulle by die projek kan inskakel en moedig hulle sommer aan om ook hulle maats by die skool daarvan te vertel.
Die opleiding is nie net vir Kaapjag lede nie.
Plek
Op Altona Plaas 15 km vanaf die sirkel op die hoek van Durbanweg en Koebergpad rigting Philadelphia M58 . Kyk uit vir die Kaapjag vlag aan die regterkant na die Bloekombos. (Net verby die Occultdalepad afdraai) Klik op die węreld ikoon heel onder vir aanwysings.
GPS Ko-ordinate
33˚714518S 18˚643798E
Datum en Tyd
Elke Vrydag Middag vanaf 15:00 tot 18:00
Daar sal elke Vrydag ‘n baan beskikbaar wees vir beginners en die wat nog ekstra wil oefen. Die meer gevorderde leerlinge gaan die bane individueel behandel per Vrydag.
Doel
Opleiding in veilige geweerhantering en Skietafrigting vir lokale sowel as nasionale CHASA skietkompetisies.
Koste
R40.00 per opleidingsessie sluit 20 patrone in wat benodig word.
Gewere
Sal beskikbaar wees by die skietbaan.
U is ook welkom om u kind te vergesel met u eie geweer. ‘n Skietpunt sal ook ingerig word vir ouers wat hulle eie .22 geweer het.
Bring asseblief son en oorbeskerming saam.
Ek hoop om almal Vrydag daar te sien.
Vir enige verdere navrae kontak gerus:
Groete.
Ludi Starke
083 556 4005
eagle@xsinet.co.za
Andre Botha
084 999 3311
~ ~ ~ ~ ~ ~
Dear parents and learners,
Shooting training for scholars presented every Friday afternoon from 15h00 to 18h00
Please bring along your kids so that they may become part of the project. It will be greatly appreciated if you could also encourage them to tell their friends at school about it.
This is not only for Cape Hunt members.
Place
On Altona Farm 15 km from the circle on the corner of Durban Rd and Koeberg Rd Direction Philadelphia M58. Be on the lookout for the Cape Hunt flag on the right just after the Eucalyptus trees. (Just past the Occultdale Road turn off). Click on the world icon at the bottom for directions.
GPS Co-ordinates
33˚714518S 18˚643798E
Days and Time
Every Friday afternoon from 15:00 to 18:00
We will have a beginner range available every Friday for the newcomers and those who needs more practice. The rest of the group will concentrate on a target and position per Friday.
Purpose
Safe Fire Arm handling as well as Shooting coaching to take part in Local and National CHASA shooting competitions.
Cost
R40.00 includes 20 Cartridges needed for the training session.
Rifles
.22 Rim Fire rifles will be available at the range.
You are also welcome to accompany your kids and to bring along your own .22 rifle. A shooting position will be available for parents shooting with their own .22 rim fire rifles.
Please bring sun and ear protection along.
I hope to see everyone there.
For any further queries / questions, please do not hesitate to contact:
Kind regards,
Ludi Starke
083 556 4005
eagle@xsinet.co.za
Andre Botha
084 999 3311